2.8.2018 Originál a překlad dopisu " z naší školičky". Reakce na naší návštěvu začátkem roku 2018.

První konference spolku Venédsko.

Představený spolku nejprve přivítal hosty konference, tedy předně zástupce Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku a zástupce sponzorů.
Nedostavily se 4 osoby, z nichž 3 byly omluveny ze zdravotních důvodů nebo pro neočekávané pracovní vytížení.

Závěry konference byly rozděleny do dvou oddělených protokolů, kde ten 1.se věnuje shrnutí cesty zástupců spolku a sponzorů do DRK a možnostem další spolupráce mezi Venédskem, jakožto civilní a tedy i laickou org., na straně jedné, a pravoslavnou církví na straně druhé. Ten 2.obsahuje závěry a usnesení konference. Oba dokumenty mají interní charakter.

Představení cesty do DRK se zaměřilo na shrnutí záporů i kladů. Bylo nutno, bohužel, poukázat na to, že negativa pro záměr stálého a plnohodnotného přesunu činnosti Venédska do DRK převažují nad možnými klady. Naopak, pokud jde o činnost charitativní na poli podpory vzdělávání a zdravotnictví, pak představuje DRK široké pole možností pro uplatnění.

Pokud jde o spolupráci s pravoslavnou církví, pak bylo konstatováno, že zájem je oboustranný. Předjednány jsou rozhovory na nejvyšší úrovni mezi oběma subjekty.

Ve věci dalšího směřování Venédska konference podpořila názor představeného, že nelze činnost plně přesunout do DRK. Stejně tak získal podporu i jeho záměr pokračovat v charitativní činnosti ve prospěch Afriky, a to právě v oblasti vzdělávání a zdravotní péče, ale i v jiných (dle možností a situace). Vstřícně byl hodnocen i podnět ke spolupráci s pravoslavnou církví v Sieře Leone, byť zde bude nutno ještě upřesnit případný postup.

Konference dále pak vyzvala závazným usnesením k přesměrování zájmu o zakoupení pozemků do Evropy. S tím, že doporučila upřednostnit Českou republiku. Představený a někteří další členové Venédska byli pověřeni jednáním v této věci.

Usnesení podpořili všichni plnoprávní účastníci konference, kteří byli přítomni jejímu jednání.

Všem zúčastněným děkujeme za konstruktivní jednání.

Prezentace k cestě do DRK ke stažení zde.


Dne 27.3.2018 se koná první konference spolku Venédsko.
Zvání jsou všichni členové. Bude přednesena zpráva z pobytu v DRK. Dále se bude projednávat plán činnosti na další rok. Výsledky jednání budou zveřejněny zde a na fcb spolku.


Termín odletu do DRK je 2.1.2018 

Jsou dojednané schůzky s představiteli státních orgánů i se zástupci soukromého sektoru. O cestě budeme informovat po návratu, který je plánován na 21.1.2018


18.9.2017 - od tohoto data máme povolení k veřejné finanční sbírce. Účelem sbírky je nákup a dodání školních potřeb, pomůcek a dalšího materiálu do DRK. Přispět je možno přímo na transparentní účet u Fio banky číslo 2001287540/2010. Další povolený způsob je prostřednictvím crowdfundingových portálu - o vypsání sbírky na portálech budeme průběžně informovat.


4.9.2017 potvrdil náš právní zástupce v DRK , že dorazila první zásilka z naší sbírky. Jednalo se o učebnice francouzštiny a archivační desky pro potřeby jedné třídy. Fotografie z předávání zde.


17.5.2017 proběhlo jednání se zástupcem ambasády KDR. Kromě jiného se řešily tyto zásadní otázky:

1. nová vláda v DRK – byli jsme informování o postupu sestavování vlády a o jednotlivých nominovaných ministrech.

2. vražda dvou pracovníků OSN – došlo ke konkretizaci a upřesnění situace v provincii Kasai (kde k incidentu došlo). Byli jsme informování, že smrt dvou pracovníků OSN není nepřátelským aktem proti cizincům, ale běžný kriminální čin. Totožnost pachatelů je již policii známa a ta po nich pátrá.

3. spolupráce mezi pořádkovými silami – byla předjednána spolupráce mezi pořádkovými silami (policie, četnictvo...) Venédska a DRK.

4. byly projednány možnosti dohod o spolupráci v oblasti potírání přeshraniční kriminality.


28.3.2017 - obdrželi jsme další z dokumentů potřebných pro naši činnost v Kongu. Tentokrát to je podpora z ministerstva školství.


26.10. 2016 dorazila část dokladů, potřebných pro činnost spolku v DRK.

1. Doklad o převzetí podkladů ministerstvem spravedlnosti DRK. Dle dostupných informací má, v této věci, ministerstvo spravedlnosti DRK pouze administrativní funkci. Jeho úkolem tedy je zaevidovat udělení doložky nejvyšších výhod a vydat příslušné potvrzující dokumenty pro naše potřeby. Nemá však pravomoc již schválené rozhodnutí ministerstvem financí zvrátit. Leč dodejme, že administrativní (byť jinak nenáročné) úkony mohou v Africe zabrat opravdu hodně času ... !

2. Souhlas daňové správy ministerstva financí DRK s udělením (českou terminologií) doložky nejvyšších výhod, tedy zproštění povinnosti platit daně a cla.

3. Sdělení magistrátu hlavního města Kinshasy, že nemá výhrady proti udělení daňových a celních výhod. V Kinshase jsme akreditováni a město tak musí souhlasit s tím, že z nás nebude mít přímý daňový výnos.


17.6.2016 dorazilo emailem potvrzení o registraci spolku v Demokratické republice Kongo.


30.4.2016 proběhla jednání se zástupci Demokratické republiky Kongo o akreditaci Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédsko v Kongu. Projednávaly se např. otázky trvalého a dlouhodobého pobytu či jurisdikce.


Propagační leták z velvyslanectví Demokratické republiky Kongo.


16.3.2016 byly odeslány do Demokratické republiky Kongo všechny doklady potřebné pro tamní registraci.