Podskalský kongres - tisková zpráva

Dne 23.3.2019 proběhl Kongres soukromých mikrostátů České kotliny, označovaný též, jako „Podskalský kongres“. Účastnily se všechny delegace, které byly na Podskalském kongresu akreditovány. Tedy zástupci Karamiálské republiky, Vznešené republiky Lurk, Svrchovaného knížectví Sněžné pláně a i Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédsko. Součástí venédské delegace byl též zástupce Cechovního Státu Alaric. Zázemí pro jednání poskytla kavárna AdAstra (Podskalská 2054/8), která zaměstnává handicapované osoby. Rádi chválíme s tím, že prostor jednání Kongresu byl oddělen od zbytku sálu tak, abychom nerušili běžné zákazníky. Prostředí bylo vkusné, mírně retro. Obsluha příjemná, laskavá a vstřícná.

Svolavatelem Podskalského kongresu byl Svobodný a samostatný zapsaný spolek Venédsko, který oslovil subjekty hlásící se alespoň elementárně k demokratické tradici a zásadám, o které se opírá, ve svém fungování, právní stát. Z toho důvodu nebyl kongres svoláván jako všeobecný a otevřený.

Za svolavatele vystoupil představený spolku Jan Linhart a představil účastníkům jednak program jednání, a jednak technická opatření pro fungování kongresu. K těm náleželo i to, že předsednictví Podskalského kongresu bylo svěřeno slečnám Křížovým, které nemají přímou vazbu k žádnému ze soukromých mikrostátů zúčastněných na jednání a mohly tedy působit z neutrální pozice. Ty rovněž vyhotovily podklady pro zápis z jednání. Za jejich práci jim takto rovněž náleží náš dík. Byly cennou pomocí.

Dále bylo předloženo k odsouhlasení, že kongres se nebude řídit (jinak běžným) principem seniority (poz.: zjednodušeně-v případě vzájemné politické rovnosti pozic jednajících osob vystupují tito jednotliví představitelé podle doby, po kterou zastávají svůj úřad s tím, že nejdéle sloužící nejdříve), ale podle abecedy platné v ČR. Návrh byl akceptován.

Delegace soukromých mikrostátů pak své subjekty ostatním partnerům stručně představily. Podle běžných diplomatických zvyklostí v této věci vystupovali vždy nejvyšší představitelé delegací.

Doplňkové návrhy k programu se týkaly vzájemné výměny informací a nakládání s nimi. Závěrem úvodní části jednání Kongresu byl program schválen hlasováním delegací.

Následný pracovní oběd využili partneři i k projednání politických stanovisek. Samozřejmě též k úvahám o plánech do budoucna a o dalších možnostech i záměrech jednotlivých soukromých mikrostátů. Shledáváme, že možnosti vzájemné spolupráce zde jsou a jejich potenciál lze hodnotit jako vysoký.

Po krátkém projednání předkládaných smluv a dokumentů, jejichž soubor označujeme jako „Smlouvy z Podskalí“, přikročily delegace kongresu k jejich podpisu. Není bez zajímavosti, že obě předsedající slečny byly velmi překvapeny dobou trvání podpisového aktu a je pravdou, že ten se stal (svého druhu) nejdéle trvajícím bodem programu. Je to, samozřejmě, způsobeno tím, že všichni k tomu pověření členové všech zúčastněných delegací musí ratifikovat všechny smlouvy. Smlouvy z Podskalí jsou , ve scan-kopii, přílohou této zprávy.

Následně každá z delegací popsala svůj postoj k tzv. hostitelskému státu, tedy k ČR a ev. i SR. Venédsko zdůraznilo, že jeho pozice se opírá o platné zákony a využívá právní subjektivitu, kterou lze takto bezkonfliktně získat. Svůj stávající postup je připraveno zdarma postoupit ostatním jednajícím, jako know-how. I u dalších kroků je připraveno, za určitých a případně i smluvně podložených okolností, opět partnerům uvolnit metodiku řešení. Karamialská republika sdělila Podskalskému kongresu, že i ona uvažuje o obdobném postupu a chtěla by směřovat k plné teritorialisaci.

V mediální oblasti všechny strany zúčastněné na jednáních přislíbily zachovávat umírněnost ve vyjádřeních, konzultovat tiskové výstupy, pakliže by se tyto mohly týkat některého z partnerů a zdržet se napadání partnerů. Jinými slovy-byl podpořen návrh mediálního smíru tak, jak jej předložilo Svrchované knížectví Sněžné pláně.

Závěrem hlavní jednací části předložilo Venédsko návrh spoluúčasti a spolupráce v předpokládaném nadcházejícím projektu plné teritorialisace spolku. Tato možnost vyvolala zájem u partnerů. Lze tedy věřit v konkrétní výsledky.

V bodě „různé“ již k přijímání žádných usneseni nebylo přikročeno. Samostatný a svobodný zapsaný spolek Venédsko jen využil přítomnosti diplomatického zástupce Austenasie (v delegaci Lurku), aby jeho prostřednictvím předal gratulaci jeho excelenci panu premiérovi u příležitosti jeho znovuzvolení.

Podskalský kongres probíhal ve velice přátelské atmosféře a dosáhl prakticky všech svých vytčených cílů. Nelze, samozřejmě, pomíjet to, že byl podrobně předjednáván a jeho cíle, vč. Smluv z Podskalí, byly dlouhodobě předem připravovány.

Dokumenty z Podskalského kongresu:
 

Program Podskalského kongresu

Deklarace vzájemného uznání

Dohoda o dobré vůli ke vzájemné spolupráci a přátelským vztahům

Ujednání o dvojí příslušnosti

Předběžná dohoda o stálém zastoupení

Svrchované knížectví Sněžných plání - státní unak

Karamiálská republika - vlajka

Lurkská republika - státní znak