Svobodný a samostatný zapsaný spolek Venédsko

Článek I.

Svobodný a samostatný zapsaný spolek Venédsko (dříve MĚSTEČKO), které bylo založeno jako sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. NOZ.

Článek II.

Název spolku

Název je: Svobodný a samostatný zapsaný spolek Venédsko.

Článek III.

Sídlo spolku

Adresa sídla je: Vimperk II, Boubínská 479, PSČ 385 01

Článek IV.

Stanovy

Vnitřní organizace Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska, práva a povinnosti členů i volených orgánů Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska.

Článek V.

Účel, poslání a principy Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska

Účelem Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska je:

a) koordinační a informační činnost směřující k založení a provozování center podporujících mezigenerační soužití, soužití hendikepovaných a zdravých a soužití různých etnik a dále charitativní činnost,

b) provozování takových center,

c) spolupráce s jinými organizacemi provozujícími činnost uvedenou v písmenu a) tohoto článku,

d) spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy.

Článek VI.

Hlavní činnost Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédsko

1. Svobodný a samostatný zapsaný spolek Venédsko vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. V. těchto stanov. Žádná z hlavních činností Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska není podnikáním ani výdělečnou činností.

2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. X. těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VII. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska musí v zásadě pokrývat náklady vynaložené na jeho činnost.

3. Svobodný a samostatný zapsaný spolek Venédsko provozuje a vykonává následující hlavní činnosti: provozování center, které vytváří prostor pro charitativní činnost a mezigenerační soužití bez rasových omezení.

Článek VII.

Vedlejší činnost Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédsko

Jelikož je provozování hlavní činnosti Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Svobodný a samostatný zapsaný spolek Venédsko. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Článek VIII.

Členství

1. Členství ve Svobodném a samostatném zapsaném spolku Venédsko je dobrovolné. Členem Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, pokud není jinými právními (např. smluvními) závazky stanoveno jinak a pokud nehlásá rasovou, třídní či skupinovou nenávist nebo nesnášenlivost a nepodporuje nebo nepropaguje hnutí směřující k potlačení práv a svobod skupin nebo jednotlivců. Kandidátem na člena Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska (dále jen: „kandidát“) se může stát pouze osoba starší 15-ti let splňující podmínky člena dle první věty tohoto článku.

2. Členem Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska se může stát také právnická osoba přijetím za členy dle těchto stanov. Za právnickou osobu ve Svobodném a samostatném zapsaném spolku Venédsko jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce. Členství právnické osoby ve Svobodném a samostatném zapsaném spolku Venédsko vzniká na základě smlouvy mezi touto právnickou osobou a Svobodným a samostatným zapsaným spolkem Venédsko dnem nabytí účinnosti této smlouvy nebo jiným dnem určeným v této smlouvě.

3. Pakliže právnická osoba poruší ustanovení smlouvy na jejímž základě je členem Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska, tak její členství zaniká. Smlouva vždy musí obsahovat ustanovení, na základě kterého se právnická osoba zaváže, že nebude propagovat rasovou, třídní či skupinovou nenávist a nesnášenlivost nebo podporovat organizace a hnutí směřující k potlačování práv a svobod osob nebo jednotlivců a zároveň se tato právnická osoba bude zavazovat, že sama nebude usilovat o potlačení práv a svobod skupin nebo jednotlivců.

4. Členství se váže na osobu člena a v případě fyzické osoby je dědičné, v případě právnické osoby přechází na právního nástupce, pokud normy, předpisy a jiná právně závazná ustanovení Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska (dále jen „vnitřní předpisy“) nestanoví jinak.

5. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí představeného Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska (dále jen „představený“) o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.

6. Členství ve Svobodném a samostatném zapsaném spolku Venédsko je individuální nebo čestné.

7. O udělení čestného členství rozhoduje sněm Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska (dále jen „sněm“) na návrh představeného. Se zánikem individuálního členství zaniká i čestné členství.

8. Členství ve Svobodném a samostatném zapsaném spolku Venédsko zaniká následujícími způsoby:
8.1. dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství radě Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska (dále jen „rada“), není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak
8.2. úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého u fyzické osoby, přičemž ustanovení o dědění členství není tímto dotčeno,
8.3. zrušením s likvidací právnické osoby bez právního nástupce;
8.4. vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena z Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak; Představený má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska dle čl. V těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IX. těchto stanov;
8.4.1. oznámení o vyloučení se odesílá formou doporučené zásilky;
8.4.2. v případě vzniku nejasnosti ohledně data doručení se má za to, že bylo doručeno třicátým dnem ode dne odeslání;
8.4.3. tuto skutečnost, to je den odeslání, má povinnost prokázat odesilatel;
8.5. zánikem Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska;

9. Členové Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska neručí za dluhy Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska.

Článek IX.

Práva a povinnosti člena

1. Každý člen Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska(a není-li uvedeno jinak, tak i kandidát) má právo:
1.1. podílet se na činnosti Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska
1.2. na informace o dění ve Svobodném a samostatném zapsaném spolku Venédsko, podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska a obdržet odpověď na své podání v přiměřené lhůtě a rozsahu
1.3. volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska; toto právo nemá kandidát
1.4. označovat se za Venéďana nebo též Venéda
1.5. žádat k nahlédnutí výpis z registru členů dle čl. XI. Stanov

2. Každý člen Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska má povinnost:
2.1. platit členské příspěvky a jiné poplatky, pokud o tom rozhodne sněm (dále jen: poplatky)
2.2. chránit a zachovávat dobré jméno Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska a dbát o dobrou pověst Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska
2.3. chránit Svobodný a samostatný zapsaný spolek Venédsko
2.4. dodržovat stanovy Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska
2.5. aktivně se podílet na činnosti Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska
2.6.informovat se o dění ve Svobodném a samostatném zapsaném spolku Venédsko

3) Kandidáti nemají, v rámci Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska, právo volit a být voleni.

Článek X.

Členské příspěvky

1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Sněm.

2. Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.

3. Polatky lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje rada. Odmítne-li prominutí či snížení poplatků rada, může člen požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí představeného.

4. Splatnost poplatků lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje rada. Odmítne-li odložit splatnost členského příspěvku rada, může člen požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí představeného.

Článek XI.

Registr členů

1) Spolek vede registr členů a kandidátů členství (dále jen: registr členů), za jeho vedení odpovídá rada. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Fyzické osoby: Právnické osoby:
Titul
Jméno a příjmení Název
Bydliště (tj.místo trvalého pobytu) Sídlo
Kontaktní adresu Kontaktní adresu
Datum narození IČ
Tel. č./ email Tel. č./ email
Osoba jednající jménem člena (vč.kontaktních údajů) ve Svobodném a samostatném zapsaném spolku Venédsko

2) Zápis a výmazy z registru členů provádí rada. Rada provede zápis nového člena do registru členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Rada provede výmaz člena z registru členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

3) Rada je povinna poskytnout k nahlédnutí ve lhůtě 15 dnů výpis z registru členů každému členovi, který o výpis požádá, a to pouze ve vztahu k jeho osobě.

4) Registr členů je neveřejný.

Článek XII.

Orgány Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska

1. Organizační strukturu Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska tvoří:
1.1. sněm Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska
1.2. rada Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska
1.3. představený Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska

2. Funkční období volených orgánů je pět let, není-li ve stanovách výslovně určeno jinak. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Svobodném a samostatném zapsaném spolku Venédsko, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu sněmem nebo představeným.

3. Funkce představeného Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska je dědičná.

4. Není-li představený schopen funkci vykonávat (např. pro nízký věk, nebo z důvodů dlouhodobé zdravotní indispozice), pak jeho pravomoci přebírá řídící Výbor Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska (dále jen „výbor“) složený ze zákonného zástupce právoplatného představeného s titulem consula Výboru, zástupce voleného sněmem s titulem praetora Výboru a zástupce voleným shodou obou výše uvedených s titulem adjutanta Výboru.

5. Praetor je volen na dobu, dokud příčiny existence Výboru nepominou (např.: dosažení plnoletosti představeného), ne však na dobu delší 7-mi let.

6. Nastanou-li okolnosti z bodu „4)“, pak je Výbor, na dobu nezbytně nutnou, statutárním orgánem Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska Rozhoduje kolektivně a rozhodnutí přijímá většinou hlasů. Post předsedy Výboru náleží zákonnému zástupci právoplatného představeného, tedy consulovi.

Článek XIII.

Sněm Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska

1. Sněm je tvořen shromážděním zástupců Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska (dále jen: „shromáždění zástupců“) a senátem Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska(dále jen „senát“).

2. Sněm projednává činnost Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, potvrzuje radu nebo jí vyslovuje nedůvěru, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska Do jeho působnosti tak dále náleží:
2.1. právo přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěry publikovat v rámci Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska
2.2. právo schvalovat interní organizační normy a vnitřní předpisy Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska
2.3. určit hlavní zaměření činností Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska
2.4. navrhovat změnu stanov; návrh nabývá účinnosti, pakliže ho hlasováním podpoří alespoň 2/3 řádných účastníků sněmu; tedy řádně zvolených a do funkce uvedených příslušníků shromáždění zástupců a řádně nominovaných a do funkce uvedených příslušníků senátu (dále jen: „příslušníků“), kteří mají plná práva ve sněmu jednat, hlasovat a rozhodovat v souladu se stanovami a dalšími předpisy, normami a ustanoveními Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska
2.5. schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska za uplynulé období předkládané radou
2.6. kontrola péče o majetek a veškeré hospodářské činnosti Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska
2.7. rozhodovat o poplatcích, jejich výši a termínu splatnosti
2.8. schvalovat výsledek hospodaření Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska
2.9. schvalovat členy rady
2.10. jmenovat likvidátora při zániku Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska
2.11. v případě, že je to nezbytné, volí praetora Výboru
2.12. hodnotit činnost dalších orgánů Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska i jejich členů
2.13. rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska; právo veta představeného (viz níže) tímto není dotčeno
2.14. rozhodnout o přeměně Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska; právo veta představeného (viz níže) tímto není dotčeno

3. Sněm je svoláván představeným podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.

4. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska (toto právo nenáleží kandidátům) musí být svoláno mimořádné zasedání sněmu, a to radou, jíž musí být taková žádost adresována. Rada je povinna svolat mimořádné zasedání sněmu nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program požadovaného mimořádného zasedání sněmu. Nesvolá-li rada mimořádné zasedání sněmu v termínu od doručení řádné žádosti, může se ten, kdo podnět podal, odvolat k představenému. Ten je povinen svolat zasedání sněmu do 21 dnů od obdržení odvolání a předložit mu navrhovaný program ke schválení. Pakliže sněm navrhovaný program neschválí, tak je jeho jednání považováno za ukončené a žádost o mimořádné zasedání sněmu za zamítnutou.

5. Právo zúčastnit se zasedání a jednání sněmu, právo hlasovat mají všichni jeho příslušníci. Každý člen Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska je oprávněn být přítomen zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska formou písemného podání, které by umožňovalo ověření platnosti členství tazatele ve Svobodném a samostatném zapsaném spolku Venédsko Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Svobodném a samostatném zapsaném spolku Venédsko mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.

6. Pozvánka na zasedání sněmu spolu s jejím programem musí být rozeslána příslušníkům sněmu nejméně třicet dní před jeho konáním a na vyžádání musí být poskytnuta každému členu Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání sněmu lze odvolat nebo odložit.

7. Každý příslušník sněmu má jeden hlas, hlasy všech příslušníků sněmu mají stejnou váhu. Sněm je schopen usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech jeho příslušníků. Usnesení sněm přijímá většinou hlasů svých přítomných příslušníků, není-li stanovami výslovně určeno jinak.

8. Je-li některý člen Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska zároveň čestným členem, nepřísluší mu za čestné členství hlas navíc ani ve volených orgánech Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska je-li jejich řádným členem, ani při volbách těchto orgánů, ani při jakémkoliv jiném hlasování.

9. Jednání sněmu řídí předseda, kterého sněm zvolí na začátku svého prvního zasedání v daném funkčním období. Zasedání sněmu se řídí programem tak, jak byl obsažen v pozvánce a schválen na začátku zasedání sněmu.

10. Rada zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání sněmu do třiceti dnů od jeho ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověří sněm. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

11. Předsednictvo sněmu tvoří předseda a jeho (nejvýše) dva místopředsedové, kteří jsou zároveň předsedy komor sněmu („shromáždění zástupců“ a „senát“).

12. Každá z komor si zvolí svého předsedu na svém prvním zasedání v daném funkčním období sněmu.

13. Funkce předsedy sněmu je vzájemně neslučitelná s funkcí předsedy jedné z komor sněmu.

14. První zasedání sněmu v daném funkčním období sněmu řídí představený.

15. Předsednictvo sněmu musí být zvoleno na prvním .zasedání sněmu v jeho funkčním období a jeho zvolením končí předsednická role představeného.

Článek XIV.

Složení a obsazování sněmu Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska

1. Sněm je tvořen dolní komorou, kterou je shromáždění zástupců, a horní komorou, kterou je senát.

2. Shromáždění zástupců je sněmovnou delegátů, kde jeden delegát zastupuje každých započatých 15 členů Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska není-li níže stanoveno jinak.

3. Shromáždění zástupců musí mít nejméně 5 příslušníků, a to i tehdy, když má Svobodný a samostatný zapsaný spolek Venédsko méně, než 15 členů, vždy však alespoň o dva více než kolik členů má rada Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska.

4. Klesne-li počet příslušníků shromáždění zástupců pod 5 je představený povinen shromáždění zástupců ihned rozpustit a vyhlásit nové volby do shromáždění zástupců, které musí proběhnout nejpozději do šesti měsíců.

5. Volby příslušníků shromáždění zástupců jsou tajné.

6. Volby příslušníků shromáždění zástupců jsou dvojkolové, pokud kandidující nezíská více než polovinu hlasů všech členů, za něž kandiduje koná se 2.kolo volby v němž na vítězství stačí prostá většina platných hlasů členů, za něž kandiduje.

7. Příslušníky senátu jmenuje představený.

8. Příslušníky senátu v případě institucí a organizací zřizovaných Venédskem z.s. jmenuje představený, pakliže mu tato povinnost vyplývá ze zřizovací listiny těchto institucích a organizací (zřizovaných na základě čl.XVII.).

9. Příslušníky senátu z řad zástupců právnických osob, které mají členství ve Svobodném a samostatném zapsaném spolku Venédsko, jmenuje představený, pakliže mu to ukládají smlouvy, na jejíchž základě jsou tyto právnické osoby členy Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska.

10. Příslušníky senátu jmenuje představený na základě svého rozhodnutí dědičně. Toto jmenování může být, v případě konkrétní osoby, zablokováno shromážděním zástupců, a to 2/3 hlasů jeho příslušníků. V tomto případě nemá představený právo veta vůči hlasování shromáždění zástupců.

11. Dědičnému příslušníku senátu může shromáždění zástupců 3/5 hlasů svých příslušníků pozastavit práva k výkonu funkce člena senátu, a to na žádost představeného.

12. Na žádost představeného může totéž učinit i senát hlasy nadpoloviční většiny svých příslušníků.

13. Dědičné příslušenství v senátu nelze ukončit jinak než na základě změny stanov nebo v důsledku zániku Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska a zaniká vymřením příbuzenské linie nebo rozhodnutím příslušníka senátu z takové rodiny.

14. Příslušníků senátu nesmí být více, než příslušníků shromáždění zástupců.

15. Sněm může hlasováním přijmout návrhy změn stanov (pokud tyto návrhy nejsou v rozporu s platnými právními předpisy), a to 2/3 hlasů všech svých příslušníků; právo veta představeného není tímto ustanovením dotčeno; stanovy jsou předpisem Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska nejvyšší právní síly.

16. Sněm může hlasováním přijmout ústavu Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska, její jednotlivá ustanovení a její změny pokud tato nejsou v rozporu se stanovami Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska, a to 3/5 hlasů všech příslušníků sněmu; ústava Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska a její ustanovení jsou předpisem větší právní síly, než ostatní vnitřní předpisy Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska s výjimkou smluvních závazků přijatých dříve, jejichž platnost nebyla právoplatně ukončena; právo veta představeného není tímto ustanovením dotčeno.

17. Funkci sněmu Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska může vykonávat i jen jedna z jeho komor, a to tehdy, pakliže ta druhá není ustavena nebo není schopna jednat a usnášet se.

Článek XV.

Rada Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska

1. Rada je správním, řídícím a výkonným orgánem Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska.

2. Rada je kolektivním orgánem tvořeným nejméně 3 členy. V čele rady je tajemník Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska (dále jen „tajemník“).

3. Odměnu za výkon funkce člena rady určuje sněm.

4. Členové rady musí být zároveň členy Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska.

5. Rada řídí činnost Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska v souladu se Stanovami a vnitřními předpisy Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska i usneseními Sněmu po celé své funkční období.

6. Rada odpovídá za řádné hospodaření Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska.

7. Rada vede a řídí ve spolupráci s představeným práci Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska v období mezi zasedáními sněmu, dbá na dodržování Stanov a pečuje o rozvoj Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska.

8. Rada je povinna jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.

9. Do působnosti rady dále náleží:
9.1. v souladu se stanovami svolávat zasedání sněmu
9.2. posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy sněmu
9.3. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska
9.4. přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr
9.5. registrovat členy
9.6. navrhovat představenému odklad splatnosti, snížení nebo prominutí poplatků, pokud pro to existují závažné důvody
9.7. rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků
9.8. předkládat sněmu návrhy smluv a vnitřních předpisů k projednání a hlasování
9.9.rozhodovat o věcech a záležitostech, které nejsou v působnosti jiného orgánu Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska

Článek XVI.

Další práva a povinnosti představeného Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska

Představený je hlavou, nejvyšším představitelem a statutárním zástupcem Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska Jménem spolku jedná samostatně představený. Odměnu za výkon jeho úřadu určuje sněm. Krom jinde ve stanovách zmiňovaných má představený i následující práva a povinnosti:

1. Má právo jmenovat tajemníka rady, který musí být členem Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska

2. Má povinnost jmenovat radu nejpozději 5 dnů po té, co rada získá důvěru sněmu.

3. Má právo odvolat radu nebo její jednotlivé členy:
3.1. po té co je radě vyslovena nedůvěra hlasováním více než ½ příslušníků sněmu
3.2. po té co jej k odvolání konkrétního člena rady vyzve tajemník rady
3.3. po té co o odvolání požádá konkrétní člen rady formou odstoupení z funkce
3.4. pokud žádost tajemníka rady o vyslovení důvěry radě podpoří méně než ½ hlasujících příslušníků sněmu
3.5. pokud se proti odvolání rady představeným nevysloví hlasováním více než ½ příslušníků; v takovém případě by představený neměl právo veta vůči usnesení sněmu
3.6. představený má možnost určit, že o jeho rozhodnutí odvolat radu budou shromáždění zástupců a senát hlasovat samostatně; v takovém případě může být odvolání rady představeným zvráceno tehdy a jen tehdy pokud se proti němu postaví jak více než polovina příslušníků shromáždění zástupců, tak i více než ½ příslušníků senátu

4. Navenek za Svobodný a samostatný zapsaný spolek Venédsko jedná představený, pakliže neurčí jinou osobu. A to zejména:
4.1. tajemníka rady
4.2. jiného člena Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska, pakliže se sněm hlasy nadpoloviční většiny svých příslušníků nevysloví proti; v tomto případě nemá vůči usnesení sněmu tajemník právo veta
4.3. i jinou osobu, která není členem Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska, a to se souhlasem rady

5. Má právo schvalovat nebo zamítnout vnitřní předpisy Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska po té, co byly projednány sněmem.

6. Má právo schvalovat nebo zamítnout smlouvy a jiné právní závazky Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska.

7. Má právo vetovat každé rozhodnutí sněmu pokud není ve stanovách nebo ústavě Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska výslovně určeno jinak.

8. Má právo vrátit sněmu jeho rozhodnutí s připomínkami k dalšímu projednání.

9. Má povinnost jmenovat představitele institucí a organizací zřízených Svobodným a samostatným zapsaným spolkem Venédsko na základě článku XVII.pokud to vyplývá ze zřizovacích listin těchto institucí a organizací.

10. Má právo jmenovat představitele institucí a organizací zřízených Svobodným a samostatným zapsaným spolkem Venédsko na základě článku XVII.pokud to vyplývá ze zřizovacích listin těchto institucí a organizací.

11. Má povinnost dbát o bezpečnost Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska, a to dle možností ve spolupráci s radou a sněmem.

12. Má povinnost rozpustit radu pakliže tato svým konáním ohrožuje nebo poškozuje zájmy Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska zvláště hrubým způsobem. Proti tomuto rozhodnutí může tajemník podat rozklad ke sněmu a rozhodnutí pozbývá platnost pakliže pakli že 3/5 příslušníků sněmu hlasováním zpochybní důvody odvolání rady. Rozklad nemá odkladný účinek. V tomto případě nemá představený právo veta vůči usnesení sněmu.

13. Má povinnost rozpustit sněm pokud:
13.1. se tento nedokáže ve 3-ech po sobě jdoucích termínech sejít v usnášeníschopném počtu příslušníků sněmu a zároveň pokud od 1.do 3.pokusu o svolání sněmu uplynulo alespoň 72 dní
13.2. o to sněm sám požádá na základě hlasování; v tomto případě nemá představený právo veta vůči usnesení sněmu
13.3. sněm hlasováním podpoří výzvu představeného k rozpuštění sněmu; o takové výzvě představeného hlasuje pouze shromáždění zástupců
13.4. sněm ani na 5.pokus v řadě nevysloví důvěru radě, a to pakliže se o sestavení rady pokusili alespoň 3 pověření tajemníci
13.5. sněm neschválí výroční zprávy o činnosti a hospodaření Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska
13.6. sněm neschválí rozpočet Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska ani při jeho 3.předložení k projednání sněmem, a to s tím že k schválení rozpočtu musí dojít nejpozději do 5.měsíce kalendářního roku

14. Po rozpuštění sněmu na základě bodu 13.tohoto čl.stanov je představený povinen:
14.1. prohlásit mandát příslušníků shromáždění zástupců za ukončený, odvolat předsedu sněmu a jeho 2.místopředsedu, který je zároveň předsedou shromáždění zástupců
14.2. odvolat radu, a to s okamžitou platností
14.3. jmenovat dočasnou radu, ve které nebude účasten žádný člen rady před tím odvolané

15. Představený má právo vypsat volby do shromáždění zástupců nejdříve ve chvíli, kdy má Svobodný a samostatný zapsaný spolek Venédsko alespoň 12 členů.

16. Představený má povinnost vypsat volby do shromáždění zástupců nejdříve ve chvíli, kdy má Svobodný a samostatný zapsaný spolek Venédsko 105 a více členů.

17. Představený má právo určit členy Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska a pověřit je přípravou a organizací voleb s tím, že:
17.1. k volbám musí dojít nejpozději 90 dní od jejich vypsání
17.2. k volbám nesmí dojít později než 30 dní po předání pověření určeným členům Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska k jejich přípravě
17.3. k volbám musí dojít nejpozději 45 dní po uplynutí funkčního období předchozího shromáždění zástupců
17.4. žádný člen Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska, který je pověřen přípravou a organizací voleb nesmí ve volbách sám kandidovat a podílet se na volební kampani
17.5. určení členové Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska mají za povinnost zajistit, aby volby proběhly tajně a aby se hlasování mohli účastnit všichni členové Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska, a to s rovným hlasovacím právem, pokud projeví zájem se hlasování účastnit
17.6. každý člen Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska má právo volit a být volen; ač kandidáti nemají právo volit a být voleni, tak mohou být, spolu s řádnými členy, představeným pověřeni účastí na přípravě a organizaci voleb

18. Dojde-li k rozpuštění sněmu na základě bodu 13.tohoto čl.stanov je představený povinen:
18.1. pověřit dočasnou radu přípravou a organizací voleb; ustanovení odseku 17.4.tohoto článku stanov v tomto případě nepozbývá platnosti
18.2. vypsat volby tak, aby tyto proběhly nejpozději 6 měsíců od rozpuštění sněmu
18.3. po volbách svolat zasedání sněmu, přijmout přísahu věrnosti Svobodném a samostatném zapsaném spolku Venédsko od nových členů senátu (jsou-li takoví) a přísahu věrnosti zvolených členů shromáždění zástupců, prohlásit shromáždění zástupců za ustavené a činnost senátu za obnovenou; teprve tímto aktem se z nových členů senátu a ze zvolených členů shromáždění zástupců stávají příslušníci svých komor (tedy shromáždění zástupců a senátu) a i sněmu

19. Senát zřídí představený svým rozhodnutím ve chvíli, kdy pro to nastanou vhodné podmínky (pozemková držba, významní členové, k tomu určené instituce a organizace Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska, spolupráce s příslušnými právnickými osobami, které jsou členy Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska …) nebo na výzvu shromáždění zástupců.

20. Představený má právo vypsat hlasování členské základny, kterým lze:
20.1. přijímat vnitřní předpisy a smlouvy ovlivňující fungování a činnost Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska, aby bylo hlasování platné a závazné musí se ho účastnit alespoň 50% členů Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska s právem volit a být volen a více než polovina hlasujících musí o návrhu hlasovat kladně; v takovém případě je návrh vnitřního předpisu přijat a bez dalšího nabývá účinnosti
20.2. měnit vnitřní předpisy Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska, a to podle zásad a pravidel popsaných v odseku 20.1.tohoto článku
20.3. přijímat a měnit ustanovení ústavy Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska, a to více než ½ hlasů všech členů Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska s právem volit a být volen
20.4. přijímat a měnit stanovy Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska, pokud to není v rozporu s platnými právními předpisy, a to alespoň 3/5 hlasů všech členů Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska s právem volit a být volen, kteří se hlasování účastnili; hlasování je platné, pokud se ho účastnilo více než 50% všech plnoprávných členů Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska

21. Hlasování členské základny se řídí pravidly platnými pro volby, tak jak byla popsána výše; ustanovení odseku 17.4.tohoto článku v tomto případě pozbývá platnosti, takže se i člen Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska, který byl určen k přípravě a organizaci hlasování může plně účastnit kampaně před tímto hlasováním.

22. Pokud představený zastává svůj úřad, tak má povinnost neusilovat o žádnou z volených funkcí v rámci Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska.

23. Představený má právo (není-li jinými vnitřními předpisy Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska stanoveno jinak) udílet tituly:
23.1. osobní spolkové společenské tituly Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska, které má jejich držitel právo užívat doživotně
23.2. dědičné spolkové společenské tituly Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska
23.3. související s výkonem funkce v rámci struktur Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska, v jím zřizovaných, užívaných nebo provozovaných strukturách, organizacích a institucích
23.4. související s výkonem pracovní pozice v rámci struktur Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska, v jím zřizovaných, užívaných nebo provozovaných strukturách, organi

Článek XVII.

Majetek a hospodaření Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska

1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. VII. těchto stanov.

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska naplňujících poslání a cíle Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska.

3. Prostředky Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.

4. Svobodný a samostatný zapsaný spolek Venédsko nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska.

4.1. Svobodný a samostatný zapsaný spolek Venédsko vykonává svou činnost na pozemcích, které vlastní, má je v nájmu, má je svěřeny nebo je má v jiné formě držení a užívání.

4.2. Tyto pozemky jsou pak místem působnosti Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska.

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska.

6. Představený může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, a to s předchozím souhlasem rady, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska pověřen.

7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného sněmem.

8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Svobodný a samostatný zapsaný spolek Venédsko jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a dalších směrnicích Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska.

Článek XVIII.

Instituce a organizace zřizované Svobodným a samostatným zapsaným spolkem Venédsko

Svobodný a samostatný zapsaný spolek Venédsko může pro potřeby své činnosti, nebo pro potřeby její podpory, zřizovat své instituce, struktury a organizace. A to:

1. Instituce a struktury vlastní vnitřní správy
1.1. jako jsou kontrolní orgány (např. kontrolní a revizní komise …)
1.2. orgány vnitřní správy a sebesprávy (jako jsou místní sdružení, krajská společenstva …)
1.3. jako jsou dozorové orgány a orgány prověrkové (např. dozorová komise, přezkumný výbor …)
1.4. bezpečnostní, pořádkové a zajišťovací organizace (např. pořadatelská služba na akcích Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska, bezpečnostní služba, pořádková služba …)
1.5. rozhodčí orgány (např. rozhodčí výbor, správní výbor …)
1.6. odvolací orgány (např. apelační výbor, rozkladový výbor …)
1.7. dovolací orgány (např. správní dvůr, dovolací dvůr, revizní dvůr …)

2. Instituce, struktury a organizace určené k podpoře Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska, jako jsou např.sportovní kluby, kluby volnočasových aktivit, kluby určené pro výchovu, vzdělávání a výzkum (obdoby stanic mladých přírodovědců, techniků, astronomů …) a jiné.

3. Pobočné spolky (dále jen: p.spolky) působící v místě činnosti Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska, jako jsou např. p.spolky dobrovolných divadelníků, p.spolky výtvarníků, p.spolky kreativního a investigativního psaní.

4. P.spolky působící mimo místo činnosti Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska za účelem jeho podpory a propagace.

5. Není-li vnitřními předpisy Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska výslovně stanoveno jinak, pak instituce a organizace zřizované Svobodným a samostatným zapsaným spolkem Venédsk fungují a vykonávají svoji činnost v souladu se zřizovací listinou schválenou sněmem, potvrzenou a vydanou představeným.

6. Svobodný a samostatný zapsaný spolek Venédsko může zřizovat i jiné instituce a organizace, než jsou výše uvedené, pokud to však není v rozporu se stanovami a ústavou Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska.

Článek XIX.

Zánik a likvidace Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Při zániku Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska sněm jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska všem členům Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska.

3. Při zániku Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska likvidátor vypořádá dluhy Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Sněm. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Sněm předchozí návrh zamítla.

4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

Článek XX.

Závěrečná ustanovení

Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 1. 11. 2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 1. 11.2015.