Shrnutí prvního týdne pobytu v DRK od představeného spolku

Tento týden byl rozsah jednání dán a určován naším příjezdem. To znamená, že 2.1.2018 k žádným kontaktům nedošlo-do RDC jsme dorazili v pozdních večerních hodinách. Dalším specifickým „problémem“ se stal den 4.1., kdy je v RDC státní svátek. Nelze říci, že by „Den hrdinů“ Konžané brali příliš vážně. Běžný život se prakticky nezastavil, obdobně jako u nás při většině stáních svátků. Při vnějším pohledu se mi zdálo (a zdání může klamat), že „etos“ boje proti kolonialismu poněkud vyčpěl tváří v tvář katastrofám, které následovaly po vyhlášení samostatnosti. To bych dokázal opět přirovnat k 28.10. u nás, ale ani tento přístup nemusí být zcela správný a odpovídající. Trhovci prodávají, lidé se věnují svým záležitostem, ruch v ulicích prakticky nepolevil. Faktem však je, že podniky jsou vesměs zavřené a na státních úřadech, přirozeně, není ani noha.

Prvotní jednání proběhla na základě mandátního pověření firmou „Sibiřské zdraví“. Korporace nadnárodního významu pracuje většinou na bázi MLM, což v Africe zjevně možné nebude. Podařilo se však navázat kontakt s firmou „Femco s.a.r.l.“, která podniká v oblasti kosmetiky, disponuje vlastní průmyslovou základnou i produkcí svého zboží. V centrální Africe zajišťuje distribuci pro Ľ Oreal a má přístup do supermarketové sítě. Disponuje i vlastní distribuční soustavu. Nabídka „Sibiřského zdraví“ v oblasti kosmetiky „Femco“ zaujala a o obchodní kontakt projevili zájem. Vyžádali si podkladové informace, které „Sibiřské zdraví“ přislíbilo poskytnou. Primárně jde o rozsah sortimentu kosmetické řady „Sibiřského zdraví“, množství jaké je schopno do Kinshasy dodávat a, samozřejmě, i cenová nabídka. Výhledově by „Femco“ uvítalo i navázání vzájemné spolupráce se „Sibiřským zdravím“ v tom smyslu, že by bylo připraveno poskytovat přírodniny a polotovary z přírodnin pro další zpracování v kosmetických produktech „Sibiřského zdraví“. A to tak, že veškeré dodávky by byly plně atestovány ve smyslu pravidel platných v EU (EU a RUS mají úmluvu o vzájemném uznávání dokumentů). Jako dnes „Sibiřské zdraví“ ve svých produktech využívá chmel z ČR, tak by se mu stejně tak otevřely brány k produktům tropického pásma, a to v ověřené a garantované kvalitě.

Přímo Venédska se pak týkalo jednání s naším právním zástupcem v Kinshase JUDr. Yengou-Buhendvou. Ten nás informoval o jednáních na ministerstvu plánu a prvně nastínil rámcový časový „jízdní řád“ dalšího postupu.

Z úhlu pohledu Venédska až dosud nejdůležitější jednání následovalo 5.1.2018. Na půdě parlamentu jsme byli přijati panem poslancem Raymondem. Ten se nechal podrobně informovat o projektu Venédska a o jeho cílech v Africe, potažmo v DRK. Projektem byl velmi zaujat a vyslovil přání účastnit se některé z dalších plánovaných prezentací. Přislíbil podporu našemu úsilí o získání příslušné koncese a zároveň poukázal na to, že bychom z praktických, ale i bezpečnostních důvodů měli usilovat o větší výměru (alespoň cca 5km2). Upozornili jsme na rámec našich rozpočtových omezení, ale pan poslanec to nepovažoval za limitující. Samozřejmě-v tuto chvíli jde o politickou deklaraci dobré vůle. Realita a její naplňování, to je nutno nahlížet jako dlouhodobý a ne vždy jednoduchý proces. Rozhovor mezi mnou, jakožto představeným Venédska, a panem poslancem se dotkl i problematiky zahraniční politiky. Pan poslanec Raymond byl velmi udiven tím, že ČR stáhla z DRK svou diplomatickou misi. Jako představený Venédska jsem připustil, že DRK je jednou z největších zemí Afriky s nezměrnými surovinovými zdroji a nalezišti a s energetickým potenciálem, který ve světě hledá srovnání jen nanejvýš obtížně. Postoj MZV ČR, tedy Czernínského paláce, ovšem tím spíše obhájit nedokáži. Pan poslanec Raymond jen žertem navrhl, aby Venédsko neoficiálně převzalo roli zastoupení ČR v DRK. Projekt samotný však zcela vážně a se vší seriózností označil za pionýrský a hodný podpory.

Další schůzka, ze dne 6.1.2018, proběhla na půdě firmy „Estcom sarl.“ Jedná se farmaceutickou firmu, která na trh centrální Afriky dodává medicinké a farmaceutické produkty předně z Asie a z GB. Potravinové i podpůrné produkty jak „Sibiřského zdraví“, tak i „QIIQ cliniku“ opět upoutaly jejich pozornost. „QIIQ click“ je další z firem, která se podílí na této cestě. Působí na SR a v ČR. Zde, v DRK je zastupována panem Batkou. „Estcom sarl.“ se sama výrobou léčiv nezaobírá, je čistě importním podnikem. I z toho důvodu projevila zájem o postavení výhradního dovozce produktů obou našich partnerů, pokud jde o jejich farmaceutický program (kosmetický program „Sibiřského zdraví“ i rehabilitační program a program tzv. asijské medicíny u „QIIQ cliniku“ stojí mimo oblast jejich zájmů). Stejně jako „Femco“ i „Estcom sarl.“ žádá (v tomto případě) oba naše partnery o zaslání cenové a kvantitativní nabídky. Dále požaduje (jedná se, konec-konců, o lékařský materiál) příslušné atesty a dokumenty osvědčující možnost užívání těchto podpůrných prostředků a potravních doplňků, a to minimálně s platností pro EU (lépe však v širším záběru).