První konference spolku Venédsko.

Dne 27.3.2018 se konala první konference spolku Venédsko.

Představený spolku nejprve přivítal hosty konference, tedy předně zástupce Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku a zástupce sponzorů.

Nedostavily se 4 osoby, z nichž 3 byly omluveny ze zdravotních důvodů nebo pro neočekávané pracovní vytížení.

Závěry konference byly rozděleny do dvou oddělených protokolů, kde ten 1.se věnuje shrnutí cesty zástupců spolku a sponzorů do DRK a možnostem další spolupráce mezi Venédskem, jakožto civilní a tedy i laickou org., na straně jedné, a pravoslavnou církví na straně druhé. Ten 2.obsahuje závěry a usnesení konference. Oba dokumenty mají interní charakter.

Představení cesty do DRK se zaměřilo na shrnutí záporů i kladů. Bylo nutno, bohužel, poukázat na to, že negativa pro záměr stálého a plnohodnotného přesunu činnosti Venédska do DRK převažují nad možnými klady. Naopak, pokud jde o činnost charitativní na poli podpory vzdělávání a zdravotnictví, pak představuje DRK široké pole možností pro uplatnění.

Pokud jde o spolupráci s pravoslavnou církví, pak bylo konstatováno, že zájem je oboustranný. Předjednány jsou rozhovory na nejvyšší úrovni mezi oběma subjekty.

Ve věci dalšího směřování Venédska konference podpořila názor představeného, že nelze činnost plně přesunout do DRK. Stejně tak získal podporu i jeho záměr pokračovat v charitativní činnosti ve prospěch Afriky, a to právě v oblasti vzdělávání a zdravotní péče, ale i v jiných (dle možností a situace). Vstřícně byl hodnocen i podnět ke spolupráci s pravoslavnou církví v Sieře Leone, byť zde bude nutno ještě upřesnit případný postup.

Konference dále pak vyzvala závazným usnesením k přesměrování zájmu o zakoupení pozemků do Evropy. S tím, že doporučila upřednostnit Českou republiku. Představený a někteří další členové Venédska byli pověřeni jednáním v této věci.

Usnesení podpořili všichni plnoprávní účastníci konference, kteří byli přítomni jejímu jednání.

Všem zúčastněným děkujeme za konstruktivní jednání.