Čestné členství

Dne 31.10.2019 bylo uděleno první čestné členství panu Tomáši Glusznému. Členství bylo uděleno za přípravu erbu a vlajky spolku. Členství udělil představený spolku Venédsko v souladu se svými pravomocemi.

Dáno v Praze městě, městysu Modřanech, léta páně 2´019., v den svatých Wolfganga (římskokatolický kalendář) a Lukáše (pravoslavný)

My Jan I., toho jména, z domu Milotů, Skopalů a Linhartů, z milosti Boží hlava Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska, jakož i všech Venéďanů, 1.mezi sobě rovnými a ochránce řádu, dnes, ve čtvrtek 31.10., rozhodli jsme, z pravomocí, našemu úřadu svěřených a náležejících jemu, námi ctěnému a váženému panu Tomáši Glusznému, za mimořádné zásluhy o identitu Venédska na poli a v oblasti heraldiky i vexilologie, stejně tak i všem potomkům jeho z lože manželského a ze svazku rovnorodého po všechny generace, pro všechno Venésko a před veškerými Venéďany, od teď i po všechny časy, uděliti čestného členství v Samostatném a svobodném zapsaném spolku Venédsko. Z čestného členství pak jemu i potomkům jeho, jak výše stanoveno jest, vyplývá následujících práv, závazků, povinností, jakož i jsou na ně uvalena tato omezení:
-I- Pan Tomáš Gluszný i potomci jeho tak, jak výše stanoveno, tímto nabývají práva užívati erbu rodového (dle přílohy č.1) od teď a na vždy. Malý znak nechť jest pouze štít, střední pak štít s klenotem a velký pak nechť plně odpovídá vyobrazení danému k dekretu tomuto v příloze č.1.
-II- Jemu i rodu jeho náleží též právo užívati korouhve (jak dáno v Příloze č.2), kde korouhev (Příloha č.2"a") s rodovým heslem Gluszných "Honor-Iustitia-Familia" a středovým štítem náleží k užívání a držení toliko hlavě rodu. Korouhev prostá (Příloha č.2"b"), není-li stanoveno jinak, je pak korouhví rodu i každého z jeho členů.
-III- Jemu i příslušníkům rodu jeho náleží právo zakupovati se na územích venédských v souladu s tam platným právem.
-IV- V takovém případě mohou žádati o členství plné a toho nesmí býti jim odepřeno.
-V- Jemu a rodu jeho náleží právo k jménu svému připojovati přídomek "pán od Sušanky" nebo, pro příležitosti slavnostní "pán od Sušanky-říčky".
-VI- Ustanovujeme tímto nechť následnictví v rodě Gluszných nadále řídí se, jak v Zemích koruny České zvykem jest, zásadami maskulinní primogenitury. Tedy s tím, že není-li dědiců po meči, pak v pořadí shodném přechází právo dědičné na linii po přeslici.
-VII- Hlava rodu Gluszných, po nástupu svém v čelo rodu, oznamuje toho nejvyššímu představiteli Venédska, jenž tento stav následně i stvrzuje.
-VIII- Tomáši Glusznému, pánu od Sušanky-říčky, ni nikomu z rodu jeho z titulu členství čestného nevyplývá vůči Venédsku žádných dalších práv a nedostává se jim tímto ni hlasu rozhodujícího, ni hlasu rozhodného, v žádné z venédských záležitostí. Není-li výslovně stanoveno jinak.

Píloha č.2

Příloha č.1

Originál udělení čestného členství.